Management members 
Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Преглед на новини и актуална информация
   
Skip Navigation Links     Търсене  

   Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (системата) се поддържа от дирекция "Вътрешен контрол" в Министерство на финансите.

10.05.2016  
Насоки за прилагане на разпоредбите на чл. 83 от Постановление № 380 на Министерския съвет от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
 
22.04.2016  
ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ
 
17.11.2015  
До вътрешните одитори от звената за вътрешен одит в публичния сектор
 
25.08.2015  
Информация за дейността на одитните комитети в публичния сектор в Австралия, Нидерландия и Великобритания
 
14.07.2015  
До вътрешните одитори от звената за вътрешен одит в публичния сектор
 
18.06.2015  
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2014 г.
 
22.04.2015  
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, КОИТО СЕ РАЗПОРЕЖДАТ С БЮДЖЕТ И СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ НА ЕС И СА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СЛУЖИТЕЛИТЕ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ И ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ТЯХ
 
29.07.2014  
Наръчник за извършване на външна оценка на качеството на вътрешния одит в публичния сектор
 
19.06.2014  
Информация за изпълнението на проект „Подобряване на адекватността и ефективността на вътрешния одит в публичния сектор чрез извършване на външни оценки на качеството, като част от програмата за осигуряване на качеството на одитната дейност”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК, изпълняван от Дирекция "Вътрешен контрол"
 
12.06.2014  
Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2013 г.
 
12