Management members 
Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Актуална информация
СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”

12.04.2013

1.        Закон за вътрешния одит в публичния сектор;

2.        Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор;

3.        Наредба на министъра на финансите № 1 от 17.01.2011 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност;

4.        Наръчник за вътрешен одит:

          Том І – Управление на дейността по вътрешен одит;

          Том ІІ – Одитен ангажимент;

          Том ІІІ – Одитни техники и инструменти;

 

Източници в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор

1. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

2. Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС;

3. Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол;

4. Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор;

5. Указания за осъществяване на предварителен контрол;

 

Други източници, свързани с публичния сектор

1.        Закон за администрацията;

2.        Закон за местното самоуправление и местната администрация;

3.        Закон за държавния служител;

4.        Закон за счетоводството;

5.        Закон за Сметната палата;

6.        Закон за държавната финансова инспекция;

7.        Закон за обществените поръчки:

·           Част първа – Общи правила;

·           Част втора – Възлагане на обществени поръчки, Глава трета, Раздел V и VІ, Глави от четвърта до осма „а“

·           Част трета – Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейности във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, Глава девета, Раздел І;

·           Част четвърта – Обжалване и контрол, Глава единадесета и дванадесета;

·           Допълнителни разпоредби;

8.        Търговски закон – Глава девета «Търговец - публично предприятие»

9.        Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;

10.    Наредба Н - 2 от 24.03.2009г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз;

11.    Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;

12.    Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.