Management members 
Skip Navigation Links
Документи
Добри практики
Новини и актуална информация
Регистър на ЗВО
Информация за вътрешните одитори
Сертифициране на ВО
Регистър на сертифицираните ВО в публичния сектор
 Документи >> Актуална информация
Плащане на такса за издаване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор"

12.07.2012

О Б Я В Л Е Н И Е

за плащане на такса за издаване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” от лицата, успешно издържали изпита по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор на 30 юни 2012 г.

На основание чл. 53, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), чл. 36, ал. 1 от Наредба Н - 6 на министъра на финансите от 2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” и чл. 40, ал. 2 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, лицата, успешно издържали изпита от 30.06.2012 г., следва да заплатят такса в размер на 3.00 /три/ лева за издаване на сертификат.

В тази връзка уведомяваме всички, успешно издържали изпита по чл. 53 от ЗВОПС, за следното:

Срок за плащане: от 13.07.2012 г. до 31.07.2012 г. включително.

Начин на плащане: в брой в касата на Министерство на финансите - стая 16, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа или по банков път по посочената по-долу сметка:

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ГР. СОФИЯ, УЛ. Г.С. РАКОВСКИ №102

БУЛСТАТ: 000695406

ДАНЪЧЕН НОМЕР: BG000695406

МОЛ: СИМЕОН ДЯНКОВ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN: BG35 BNBG 9661 3000 1484 01

BIC КОД: BNBGBGSD – ЗА ПРЕВОДИ В ЛЕВА

BIC КОД: BNBGBGSF – ЗА ПРЕВОДИ В ЧУЖДА ВАЛУТА

На платежния документ трябва да се посочи:

  • основание за плащане на таксата - за издаване на сертификат «Вътрешен одитор в публичния сектор»
  • трите имена на получателя на сертификата.

Сертификати ще се получават след представяне на документ за платена държавна такса. Относно реда за получаване на сертификатите допълнително ще бъде публикувана информация на електронната страница на Министерството на финансите (www.minfin.bg/ИСФУКВО/Сертифициране на ВО/Актуална информация).

За справки: тел. 9859 2362 – дирекция „Вътрешен контрол”.